سید علی جلوه گران

برنامه نویس

طراح وب

بازاریاب دیجیتال

سید علی جلوه گران

برنامه نویس

طراح وب

بازاریاب دیجیتال

سوابق شغلی

_مدیر IT انجمن مددکاری امام زمان سال ۱۳۸۲ - ۱۳۸۵

_مدیر IT دارالقرآن الکریم اصفهان سال ۱۳۸۵ - ۱۳۸۸

_تاسیس گروه نرم افزاری ایران مهر سال ۱۳۸۵

_مدیر IT مهدیه اصفهان سال ۱۳۹۰ - ۱۳۹۱

_تاسیس شرکت فناوران هوشمند میرداماد(فهم) سال ۱۳۹۴

_تاسیس بنیاد موفقیت تو می توانی سال ۱۳۹۵

_مدیر عامل شرکت فناوران هوشمند میرداماد سال ۱۳۹۹- تا اکنون

_تاسیس آژانس دیجیتال مارکتینگ دانا سال ۱۳۹۹

_مدیر فنی استارتاپ رفاهی تیکت  سال ۱۴۰۰

_تاسیس استارتاپ کارا سرویس سال ۱۴۰۱

_مدیریت استارتاپ رفاهی تیکت سال ۱۴۰۱