سید علی جلوه گران

برنامه نویس

طراح وب

بازاریاب دیجیتال

سید علی جلوه گران

برنامه نویس

طراح وب

بازاریاب دیجیتال

سوابق تحصیلی:

_مقطع دبستان: دبستان سادات اصفهان

_مقطع راهنمایی: راهنمایی سادات اصفهان

_مقطع دبیرستان: دبیرستان سادات اصفهان (ریاضی_فیزیک)

_مقطع کارشناسی : کارشناسی کامپیوتر گرایش نرم افزار از دانشگاه پیام نور اصفهان

_مقطع کارشناسی ارشد: کارشناسی ارشد مدیریت IT از دانشگاه پیام نور تهران