اردیبهشت
۲۰

Update From Select

Author سيد علي جلوه گران    Category SQL Server     Tags ,

با این کد می تونید آپدیت داده ها را به صورت گروهی انجام دهید.

UPDATE
Table
SET
Table.col1 = other_table.col1,
Table.col2 = other_table.col2
FROM
Table
INNER JOIN
other_table
ON
Table.id = other_table.id 

دیدگاه شما؟

*