اردیبهشت
۲۰

Select duplicate values in Table

Author سيد علي جلوه گران    Category SQL Server     Tags ,

با این کد می توانید داده های تکراری را از جدول انتخاب کنید.

SELECT
    FieldName, COUNT(*)
FROM
    TableName
GROUP BY
    FieldName
HAVING 
    COUNT(*) > 1

دیدگاه شما؟

*