فروردین
۲۹

متغییر ها در php

Author سيد علي جلوه گران    Category PHP     Tags ,

در زبان php متغییر ها نیاز به پیش تعریف ندارند و حتی نیازی نیست نوع آنها را مشخص کنیم فقط کافی است یک علامت $ ابتدای نام ‘تغییر قرار دهیم تا به توانیم در برنامه از آن به صورت متغییر استفاده کنیم.

چند مثال ساده :

<?php
$var = 'Bob';
$Var = 'Joe';
echo "$var, $Var";   // outputs "Bob, Joe"

$۴site = 'not yet';   // invalid; starts with a number
$_۴site = 'not yet';  // valid; starts with an underscore
$täyte = 'mansikka';  // valid; 'ä' is (Extended) ASCII 228.
?>

نوع متغییر بسته به داده ای که درونش ریخته شود مشخص می گردد.

انواع داده در این زبان :

 • boolean
 • integer
 • float
 • string
 • array
 • object

دیدگاه شما؟

*