فروردین
۲۹

متغییر ها در دلفی

Author سيد علي جلوه گران    Category دلفی     Tags ,

برای استفاده از متغییر در زبان دلفی می بایست ابتدا در قسمت var قبل از شروع فانکشن یا پروسیجر و یا کلاس اقدام به تعریف متغییر نماییم .

به مثال های زیر توجه نمایید :

var           // This starts a section of variables
  LineTotal : Integer;  // This defines an Integer variable called LineTotal
  First,Second : String; // This defines two variables to hold strings of text

انواع داده بجز integer و string در این زبان :

داده های عددی :

var
  // Integer data types :
  Int1 : Byte;   //            0 to 255
  Int2 : ShortInt; //           -127 to 127
  Int3 : Word;   //            0 to 65,535
  Int4 : SmallInt; //         -32,768 to 32,767
  Int5 : LongWord; //            0 to 4,294,967,295
  Int6 : Cardinal; //            0 to 4,294,967,295
  Int7 : LongInt; //      -2,147,483,648 to 2,147,483,647
  Int8 : Integer; //      -2,147,483,648 to 2,147,483,647
  Int9 : Int64; // -9,223,372,036,854,775,808 to 9,223,372,036,854,775,807
 
  // Decimal data types :
  Dec1 : Single;  // 7 significant digits, exponent  -38 to +38
  Dec2 : Currency; // 50+ significant digits, fixed 4 decimal places
  Dec3 : Double;  // 15 significant digits, exponent -308 to +308
  Dec4 : Extended; // 19 significant digits, exponent -4932 to +4932

داده های متنی :

 var
  Str1 : Char;    // Holds a single character, small alphabet
  Str2 : WideChar;  // Holds a single character, International alphabet
  Str3 : AnsiChar;  // Holds a single character, small alphabet
  Str4 : ShortString; // Holds a string of up to 255 Char's
  Str5 : String;   // Holds strings of Char's of any size desired
  Str6 : AnsiString; // Holds strings of AnsiChar's any size desired
  Str7 : WideString; // Holds strings of WideChar's of any size desired

داده های منطقی :

var
  Log1 : Boolean;   // Can be 'True' or 'False'

 

دیدگاه شما؟

*